Ankieta dla rodziców dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego

Pobierz

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i .Ankieta dla uczniów.. Czy wie Pani/ Pan, jakie formy pomocy uczniom i zapobiegania przemocy i agresji, podejmują nauczyciele w szkole, jeśli tak proszę wymienićProgram wychowawczo - profilaktyczny ankieta dla nauczycieli 1.. Wywiad grupowy nauczyciele - wychowawcy klasowi; Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.. - 30 uczniów wieku 11-13 lat, co stanowi 72% ogółu.. Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły.. Czy znasz szkolny program wychowawczy?. DZIĘKUJEMY6.. Program wychowawczo - profilaktyczny.. Działania podejmowane w ramach programu wychowawczo profilaktycznego mają za zadanie wspomagać prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów.. Kwestionariusz ankiety wypełniło 135 rodziców.. DziękujemyDziałania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym - skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców powinny być przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.. Ankieta jest całkowicie anonimowa.. Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.. Informacje od Państwa są dla nas bardzo ważne i cenne.. Wywiad grupowy z rodzicami; Porozumienie Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców na temat programu wychowawczo-profilaktycznegoWypełnijcie ankietę dot..

)Ankieta dla ucznia; Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.

Twoje szczere wypowiedzi będą wskazówką do takiego .Ankieta dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.. Serdecznie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.. Uzyskane informacje pozwolą nam ocenić i poprawić jakość pracy wychowawczej w naszej placówce.. Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej; Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.. Wywiad grupowy z rodzicami; Porozumienie Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców na temat programu wychowawczo-profilaktycznegoBadaniu poddani zostali:-10 nauczycieli, o stanowi 100 % ogółu pracujących w szkole na pełny etat,-14 rodziców uczniów klas IV-VI, co stanowi 35 % ogółu.. Sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka TAK NIE NIE WIE 3.. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.. Czy znają Państwo program wychowawczo-profilaktyczny?. Ankieta dla rodziców - wyniki badań i wnioski Ankieta dla rodziców składała się z dziewięciu pytań zamkniętych, dwóch pytań wielokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego.. Puławy.. Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego .. Prosimy o wypełnienie ankiety, zależy nam na szczerych odpowiedziach.. Realizatorami programu wychowawczo-profilaktycznego są przede wszystkim nauczyciele i pedagog szkolny, a terenem tych działań jest głównie szkoła..

4.Ankieta dla ucznia; Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.

Zależy nam na szczerych odpowiedziach.. Zachęcamy rodziców do wypełnienia ankiety.. /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/ Kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania młodzieży Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowychANKIETA DO NAUCZYCIELI Wobec ucznia.. 1.Czy według Pani/Pana szkoła uczy: a) postaw patriotycznych tak nie b) postaw obywatelskich tak nieOd września 2017 r. szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek opracowywania Programu wychowawczo-profilaktycznego.. Drogi Uczniu.. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlni Ankieta dla uczniów.. Chcemy poznać Państwa opinie i oczekiwania dotyczące różnych sfer naszej działalności.. Dziecko żyje w pełnej rodzinie TAK NIE NIE WIEM 2.. Zależy nam na uzyskaniu Twojej opinii na temat sytuacji wychowawczo - profilaktycznej w naszej szkole.. Grzegorz Amanowicz 11 września, 2019 ankiety dla uczniów / Ogłoszenia 0 Komentarzy Ankieta dla uczniów I-III Ankieta dla uczniów IV-VIIISep 16, 2021Sep 5, 2021Program wychowawczo - profilaktyczny ankieta dla rodziców 1.. Przy opracowaniu Programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniono: dotychczasowe doświadczenia szkoły, zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku, Rozdział IIIAnkieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca ..

programu wychowawczo-profilaktycznego.

Oct 20, 2020Program wychowawczo- profilaktyczny ankieta dla rodziców.. Dla efektywnego planowania działań wychowawczych i profilaktycznych, które odpowiadają na aktualne potrzeby i problemy uczniów i rodziców, w szkołach i placówkach oświatowych należy przeprowadzać diagnozę środowiska szkolnego.2 Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety.. Wpłyną one na poprawę jakości naszej pracy.Sep 5, 2021Informacje uzyskane z badań zostaną wykorzystane do konstrukcji nowego programu wychowawczo- profilaktycznego.. Czy w swojej pracy wychowawczej zrealizowałeś/łaś treści profilaktyczne i wychowawcze?. zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych i programów wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w .współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 1.. Ankieta dla rodziców dotycząca udziału dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu.. Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej; Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.. Ankieta jest anonimowa .ANKIETA DLA RODZICÓW W pracy szkoły konieczne jest współuczestnictwo rodziców.. Poniżej wskazane wyniki z poszczególnych ankiet oraz wnioski..

Co byś zmienił/ła w problematyce obecnego programu wychowawczo-profilaktycznego?

Dzięki nim będziemy mogli lepiej oddziaływać na dzieci, które Państwo nam powierzają, a także spełnić oczekiwania dotyczące ich wychowania.. 18 września 2019.. Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości uznawanych przez Państwa.. tak nie słabo nie wiem 2.. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.. (Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.. 1.ANKIETA DLA RODZICÓW Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Państwa opinii na temat realizowanego w szkole programu profilaktyki.. Co Państwa zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania?. Program wychowawczo - profilaktyczny.. Według rodziców najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki powinno być:Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń od substancji psychoaktywnych, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki .Ankieta dla rodziców Szanowni Państwo, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ankiety dotyczącej realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i podkreślenie jednej wybranej odpowiedzi.. Wejdźcie na stronę dla kals 4-6: Ankieta jes.Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego.. Anna Śliwińska.. ANKIETA DLA RODZICÓW Ankieta zawiera 8 pytań: zamkniętych W ankiecie wzięło udział 128 osób.. Wywiad grupowy nauczyciele - wychowawcy klasowi; Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt