Efekty współpracy z opiekunem stażu

Pobierz

Miałem szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych lekcji.przez nauczyciela w ramach współpracy z innymi podmiotami szkoły.. nauczyciela z opiekunem w trakcie stażu, •wzajemnych obowiązków wynikających z prawa .. Wzbogacenie doświadczenia zawodowego oraz własnego warsztatu pracy.. Uwagi i spostrzeżenia opiekuna przyczyniły się do zwiększenia świadomości i podniesienia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.. Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów .Aug 24, 2020May 28, 2022Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania.. Harmonogram współpracy zakładał comiesięczne spotkania instruktażowe i doradcze.Kolejnym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.. wykorzystując zdobyte wiadomości w codziennej pracy z uczniem, Efekty: Dla uczniów: .z planu rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie musi uwzględniaćstopieńi efekty realizacji planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły.. Dec 1, 2021Rok 2001/2002 to okres ustawicznego doskonalenia swych umiejętności pracy ze stażystą.. Efekty realizacji: Współpraca z organami szkoły jest nieodzownym elementem sprawnej pracy nauczyciela, każdy z organów ze względu na pewien zakres kompetencji jest w stanie wspomóc .Aug 25, 2021Ważne jest, aby na samym początku współpracy zostały jasno wyartykułowane kryteria opinii przygotowywanej na końcu stażu przez opiekuna..

Opiekunem stażu został mgr xxxx, z którym zawarłam kontrakt.

Poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz e-konferencjach wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania swojego doświadczenia zawodowego.Rozpoczynając staż podjęłam współpracę z opiekunem stażu.. Bycie przewodnikiem młodszego stażem kolegi inspirowało mnie do zgłębiania różnego typu zagadnień związanych z: - analizą własnych zasobów (arkusze samooceny);Efekty realizacji: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami.. Ich znajomość i wnikliwa 1.. Kolejnym krokiem podjętym po rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, panią Martą Siewier.. Sam kontrakt w jednoznaczny sposób porządkuje cały proces doskonalenia zawodowego, daje możliwość odwołania się do za.. Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów Co zyskasz, kupując prenumeratę?3.Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach instruktażowych i konsultacyjnych z opiekunem stażu.. Planowanie pracy Oddziału Zamiejscowego w Gryficach na 2009 r.: We współpracy z opiekunem stażu dokonałam analizy i oceny możliwości rozwoju OZ w Gryficach w 2009 r., wspólnieEfekty: 1..

Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy, które zawarłyśmy w kontrakcie.

Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy.. Zadania powinny być wykonalne i umieszczone w czasie.. Stwierdzić mogę śmiało, iż korzyści były obustronne - wzbogaciliśmy się obustronnie.. Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego.W czasie trwania stażu przeprowadziłam i omówiłam z opiekunem zajęcia z następujących obszarów: kierunków pedagogicznych.. czwartek, 17 .4 days agoEfekty dla mnie: - wzbogacenie kompetencji zawodowych, - zdobycie nowych umiejętności, wspierających pracę wychowawcy świetlicy, - poznanie bajkoterapii, logorytmiki jako metody działań profilaktycznych, - stosowanie elementów kodowania i programowania jako metody rozwijającej umiejętności uczniów, - zorganizowanie zespołu teatralnego.. Poznałem nowe metody nauczania, otrzymałem wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabymi..

Zajęcia były dla dzieci ciekawe i rozwijające.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Warunki współpracy i wzajemne zobowiązania dotyczyły między innymi obserwacji i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu.. Zapoznałam się ze specyfiką szkoły, ustaliliśmy kierunek mojego awansu zawodowego.. 2.W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zadań współpracy z opiekunem co zostało sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie, w skład którego wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu, a także zasad komunikowania się i współpracy.We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.. decyzja o obserwowaniu i prowadzeniu lekcji bardzo dobrze świadczy o przebiegu współpracy.. Rozmowy pomogły mi również określić mocne i słabe strony własnej pracy dydaktycznej, jak również pozwoliły wyeliminować popełniane błędy.§8 ust.2 p.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt