Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty tabela

Pobierz

wtorek, 8 października 2019 27.. Przygotowania do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im.Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. .Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fbsprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu.. Imię: Dominika.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY STARAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Hanna Suwart Imię i nazwisko opiekuna stażu: nauczyciel dyplomowany mgr Beata Sianos Imię i nazwisko dyrektora mgr Zyta CiesielskaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI..

Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014.

Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy.. Tabela jest formąprostszą,nie wymaga budowania pełnych zdań,ale trudniej na jej podstawie stworzyćsprawozdanie.. Numer 161 - Luty 2021 r. TEMAT NUMERU Ustalenie prawa do trzynastki za 2020 r. - procedura postępowania1.. Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie śródroczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Margareta Krauze.. Ja jednak, czując niedosyt dopisałam co nieco od siebie.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.".

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z odbyciem 9 miesięcznego.

W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. 1 wychowanie fizyczne (2020-08-02)U mnie w pracy (te dobre, parę lat temu) dyrekcja, preferowała sprawozdanie stażysty, w formie tabeli.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. - 31.05.2011r.sprawozdanie nauczyciela staŻysty za okres 1 ix 2009 - 31 v 2010r.. Tak więc masz do wglądu sprawozdanie 2w1:) I jeszcze jedno- kiedyś trzeba było robić teczki, stąd moje rozbudowane dowody realizacji.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. Miejsce pracy: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarzNumer 163 - Kwiecień 2021 r. TEMAT NUMERU Jak opracować kryteria doboru do zwalniania — 8 wskazówek dla dyrektora..

PoznańSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.1.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły; b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego .. Pomoc w opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego lekcja; Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela .. że kursy opieram na snuciu opowieści i zachęcam do tego także nauczycieli.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku..

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie.

Tabela taka może więc wyglądać na przykład tak:koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. Numer 162 - Marzec 2021 r. TEMAT NUMERU Dokumentacja kadrowo-płacowa - 8 błędów, których warto unikać.. Nazwisko: Winiarska.. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Opiekun stażu : mgr Monika Misztal.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. w wypadku nauczyciela stażysty .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. nauczyciel stażysta; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel języka angielskiego.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.Nauczyciel stażysta - awans na stopień nauczyciela kontraktowego .. , że jesteś zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu (KN art. 9c ust.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalW okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO Celem podjęcia dziewięciomiesięcznego stażu było zapoznanie się z pracą w szkole, specyfiką placówki i środowiska, wdrożenie się do pełnienia obowiązków oraz bycie jak najlepszym nauczycielem.. Dzień dobry Na wstępie chciałabym podzielić się moim sprawozdaniem, może będzie pomocne.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.zawodowego nauczyciela za okres stażu,ze szczególnym .. napisanie sprawozdania.. 2 pkt.. Praca w charakterze Nauczyciela/Wychowawcy Edukacji Przedszkolnej w Przedszkolu Nr ……………………………………………………………., rozpoczęłam 1 września 2019 .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Pamiętaj także, że zmiany w awansie zawodowym dotyczą także tego, iż Twoje sprawozdanie w kopii poświadczonej przez dyrektora powędruje jako załącznik do wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego.Pamiętaj o efektach, zapis § 4.. Z dniem xxx..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt