Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Pobierz

Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.. Eksperci mówią, że stanowisko organów podatkowych mimo to się nie zmieniło, a jedynym jak dotąd względnie pozytywnym akcentem jest grudniowa interpretacja ogólna ministra finansów.1 ZASADA ROZSTRZYGANIA WĄTPLIWOŚCI NA KORZYŚĆ PODATNIKA JAKO ELEMENT BUDOWANIA ZAUFANIA PODATNIKA DO PAŃSTWA 1.. Do kogo adresowana jest zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika?Zgodnie z art. 2a Ordynacji podatkowej (wszedł w życie 1 stycznia 2016 r.) "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika".. Prezydent proponuje ponadto skrócenie terminu przedawnienia, odstąpienie od zasady wymierzania kary za drobne przewinienia i zniesienie obligatoryjnej zasady korekty kosztów.Ogólna zasada Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego mają być rozstrzygane na korzyść podatnika - a nie na rzecz organu podatkowego.. Wynika.ZASADA ROZSTRZYGANIA W ĄTPLIWOŚCI NA KORZY ŚĆ PODATNIKA JAKO ELEMENT BUDOWANIA ZAUFANIA PODATNIKA DO PA ŃSTWA Anna Drywa 1.. Wówczas takie wątpliwości należy rozstrzygnąćOd 1 stycznia 2016 r. obowiązuje w Ordynacji podatkowej art. 2a, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.. Przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., a jeszcze pod koniec 2015 r. doczekał się interpretacji ogólnej Ministra Finansów.W wydanej interpretacji Minister Finansów wyjaśnił, że zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika obejmuje wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów prawa..

Wprowadzenie ... Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.

Bezpośrednimi adresatami art. 2a Ordynacji podatkowej są organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika już obowiązuje Procedura podatkowa od kilku dni jest bogatsza o przepis, z którym wiążą się nadzieje na przyjazne podejście .Od 1 stycznia tego roku wszedł w życie nowy przepis Ordynacji podatkowej.. Zasada prawa podatko-wego, Warszawa 2011, s. 251.. Jakie zmiany niesie ze .Jun 10, 2020Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia br. niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.. Jednak jego prawdziwe zaniepokojenie wzbudziła dopiero ostatnia wypowiedź wiceminister finansów Izabeli Leszczyny z 21 stycznia br., która pokazała wprost jakie jest stanowisko administracji .Wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika nie zmieni także niczego, jeżeli organy orzekające nie będą miały wątpliwości co do tego, że podatnik nie ma racji.. Powyższa zasada, obecna w polskim porządku prawnym od dawna, w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego została wyrażona wprost w ordynacji podatkowej w Dziale I w art. 2a dopiero w dniu 1 stycznia 2016 roku.Do Ordynacji podatkowej wprowadzono nowy przepis - art. 2a, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika..

... (w razie wątpliwości na korzyść podatnika).

Pojawiające się jednak w trakcie procesu legislacyjnego wątpliwości dotyczące niejednoznacznego charakteru tej regulacji, rodzą obawy co do jej wykładni w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.Łacińska paremia in dubio pro tributario oznacza obowiązek rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.. Jest to art. 2a, który mówi, że "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika".. Nr 137, poz. 926 ze zm. - dalej Ordynacja podatkowa).Jun 17, 2022Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogólnych założeń, jakie powiJun 8, 2020Wprowadzenie zasady rozstrzygania w razie wątpliwości na korzyść podatnika - to jedna z propozycji Kancelarii Prezydenta RP zmian w ustawie Ordynacja podatkowa.. Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze).. Wyrażona zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika dotyczy tylko wątpliwości co do treści przepisów prawa, a nie .Reguła rozstrzygania wątpliwości odnośnie do przepisów na korzyść podatnika zwana jest jako reguła in dubio pro tributario..

Zamówienia można składać przez internet.Zasada rozstrzygania wątpliwość na korzyść podatnika jest potrzebna.

Dec 27, 2021Jul 10, 2020W wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej dodano do ustawy przepis nakazujący rozstrzyganie wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.. Jest odpowiednikiem obowiązującej od wielu lat na gruncie formalnego prawa karnego zasady in dubio pro reo, oznaczającej obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego.. Zastosowanie zasady wynikającej z tego przepisu zostało, jak widać, ograniczone do wątpliwości dotyczących treści przepisów prawa podatkowego.Mateusz Maj Od początku roku ordynacja podatkowa jest bogatsza o przepis nakazujący rozstrzyganie nieusuwalnych wątpliwości na korzyść podatnika.. 2 Por. B. Brzeziński, O zmianach w ordynacji podatkowej, [w:] B. Brzezi ński (red.), W. Morawski .Jun 30, 2020Istotą zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest zapewnienie mu ochrony, w sytuacji gdy pojawią się wątpliwości co do wykładni przepisów prawa, mających zastosowanie w jego sytuacji, a w niektórych przypadkach, także co do okoliczności stanu faktycznego.. O wprowadzenie tej zasady do prawa podatkowego w ubiegłym roku został stoczony prawdziwy bój.. Wprowadzenie Wiele wprowadzanych do Ordynacji podatkowej zmian spowodowało erozję ogólnego prawa podatkowego; z podobną sytuacją mamy zresztą do czynienia w szczegółowym prawie podatkowym.1 stycznia 2018 roku mija 2 lata od wprowadzenia unormowania zasady prawnej, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika ( in dubio pro tributario)..

Przepis nie tylko dla podatnikaJun 9, 2020Rozstrzygania Wątpliwości Na Korzyść Podatnika Zasada Prawa Podatkowego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt